banner

Sản phẩm nhà máy

 • Chủng đơn Bacillus

  Bào tử Bacillus subtilis

  Bào tử Bacillus licheniformis

  Bào tử Bacillus coagulans

  Bào tử Bacillus indicus

  Bào tử Bacillus clausii

  Xem thêm